Home TECHNIKA Lekcje otwarte

Main Menu

licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj7
mod_vvisit_counterwczoraj64
mod_vvisit_counterw tym tygodniu220
mod_vvisit_counterw ostatnim tygodniu408
mod_vvisit_counterw tym miesiącu1190
mod_vvisit_counterw ostatnim miesiącu1451
mod_vvisit_counterwszystkie dni234772

Online (ostatnie 20 minut): 1
Twój IP: 54.224.133.152
,
Dzisiaj jest: 2018-06-21 06:04


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Lekcje otwarte PDF Drukuj Email

 

Scenariusz lekcji otwartej z techniki

przeprowadzonej przez mgr inż. Wiesławę Cudek


TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Zasady rzutowania, rzuty prostokątne.
 

 

CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

UCZEŃ PO ZAJĘCIACH:

 • Wie, co to jest rzut prostokątny
 • Zna konieczność stosowania i posługiwania się rzutami prostokątnymi
 • Rozumie konieczność stosowania rysunku technicznego w różnych dziedzinach życia
 • Wie, w jaki sposób powstają rzuty prostokątne
 • Zna zasady rysowania trzech rzutów
 • Wykreśla w rzutach prostokątnych proste bryły
 • Zna terminologię dotyczącą rzutów prostokątnych, stosowaną w rysunku technicznym
 • Wie, dlaczego należy wykonywać rysunki zgodnie z normami stosowanymi w rys. technicznym
 • Zna zasady dokładności i estetyki wykonywania rysunku technicznego
 • Dba o estetykę i funkcjonalność swoje stanowisko pracy
 • Rozumie, że dokładność jest gwarancją jakości wyrobu
 • Potrafi wyobrazić sobie bryłę na podstawie płaskiego obrazu wynikającego z stosowania rzutów prostokątnych

 METODY NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ:

 • pogadanka wprowadzająca w zagadnienia rzutu prostokątnego;
 • pokaz;
 • praca z prezentacją “Rzuty prostokątne;
 • zajęcia praktyczne – rysowanie brył.

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • prezentacja Power Point “Rzuty prostokątne”,
 • komputer, projektor multimedialny,
 • foliogramy,
 • rzutnik pisma,
 • flamastry, kolorowa kreda,
 • piłka, kij od szczotki,
 • figury płaskie z kartonu,
 • bryły,
 • model rzutni z kartonu,
 • przybory (cyrkiel, linijka, ekierka).

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:

 • praca w grupach
 • praca indywidualna

CZAS TRWANIA LEKCJI: 2X45 minut

PRZEBIEG LEKCJI:

L.P

OGNIWA LEKCJI

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

1.

Stworzenie ładu i porządku zewnętrznego i wewnętrznego.

 • Wita się z uczniami
 • Sprawdza obecność
 • Podaje temat lekcji
 • Przedstawia celów lekcji
 • Witają nauczyciela 
 • Podają obecności
 • Zapisują temat lekcji w zeszytach

 

2.

Opracowanie nowego materiału

 • Przypomina zagadnienia z ostatniej lekcji:
 • rodzaje rzutów aksonometrycznych,
 • rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie.

 

 • Odpowiadają na pytania.
 • Biorą czynny udział w lekcji

 

 

 

 • Rozpoczyna opracowanie nowego materiału:
 • na przykładzie modelu   omawia cel stosowania  rzutów prostokątnych,
 • W jakim celu rysuje się przedmioty w rzutach prostokątnych?
 • Co to jest rzut prostokątny?
  • prezentuje ten sam model na rzutni, wyjaśnia co to jest rzutnia i omawia główne  płaszczyzny rzutni,
  • wyjaśnia sposób schematycznego zaznaczenia rzutni,
  • omawia różnice między rzutowaniem metodą europejską i amerykańską,
  • Ile rysunków potrzeba do dokładnego przedstawienia przedmiotu w rzucie prostokątnym?
   • Zapisują nowe informacje w zeszytach ćwiczeń

 

 

 

ćwiczenie 1:

 • prosi uczniów o umieszczenie różnych modeli w modelu rzutni i wyjaśnienie jaki będzie ich obraz na płaszczyznach rzutni

 

 

 

 

 

 

 • Korzystając z różnych modeli uczniowie podejmują próbę odpowiedzi na pytania:
  • Co będzie obrazem punktu na płaszczyźnie?
  • Co będzie obrazem odcinka  na płaszczyźnie?
  • Co będzie obrazem prostokąta na płaszczyźnie?
  • Co będzie obrazem trójkąta na płaszczyźnie?

 

 

 • na podstawie prezentacji omawia obrazy punktu, odcinka, prostokąta, trójkąta na płaszczyznach rzutni
 • oglądają prezentację
 

3.

Wiązanie teorii z praktyką

 • na podstawie prezentacji omawia rzut prostokątny figury trójwymiarowej na płaszczyznach rzutni

ćwiczenia str.24

 

ćwiczenie 2:

Dorysuj brakujące rzuty przedstawionej bryły

 • rozdaje rysunki do wykonania
 • wyjaśnia “od czego” należy zacząć rysowanie – rzut główny – rzut z góry – rzut z boku
 • rysuje rzutnie na tablicy  , podpisuje jej osie a następnie  omawia kolejność  wykonywania rzutów prostokątnych
 • wraz z uczniami  rzutuje  prezentowany przez niego model bryły
 • zwraca uwagę na estetykę wykonania rysunku
 • kontroluje prawidłowy przebieg pracy uczniów
 • udziela niezbędnych uwag, daje wskazówki techniczne 
 • Oglądają prezentację

 

 

 

 

 • Dorysowują brakujące rzuty przedstawionego modelu bryły

 

 

 • na podstawie prezentacji omawia rzuty prostokątny figur trójwymiarowych na płaszczyznach rzutni
 • Oglądają prezentację

 

 

 

 ćwiczenie 3:

Narysuj rzuty prostokątne brył przedstawionych na rysunkach w zeszycie ćwiczeń

(strony25-28)

 • wyjaśnia w jaki sposób należy patrzeć na bryłę aby narysować poszczególne rzuty 
 • wraz z uczniami  rzutuje  model brył
 • zwraca uwagę na estetykę wykonania rysunku
 • kontroluje prawidłowy przebieg pracy uczniów
 • udziela niezbędnych uwag, daje wskazówki techniczne
 • Rysują rzuty brył
 • Uczą się estetyki wykonania
 • Przypominają i utrwalają terminologię stosową przy rysowaniu rzutów prostokątnych

 

4.

Kształtowanie nawyków

 • sprawdza wykonane rysunki
 • poleca rozwiązanie krótkiego testu z rzutowania prostokątnego:

Dopasuj rzut prostokątny do bryły.

Dopasuj bryłę do narysowanego rzutu.

 

 • poleca narysowanie w domu rzutu bryły w zeszycie ćwiczeń

(strona 29)

 

 • Prezentują wykonane rysunki
 • Wraz nauczycielem porównują  swoje  prace ich poprawność, estetykę
 • Odpowiadają na pytania- rozwiązują krótki test z rzutowania prostokątnego

 

5.

Ocena i kontrola

 • ocenia aktywność uczniów oraz wpisuje plusy do dziennika

 

6.

Czynności porządkowe

 • prosi o posprzątanie stanowisk
 • zapowiada potrzebne materiały na kolejną lekcję
 • żegna się z uczniami

 

 • Sprzątają stanowiska pracy
 • Żegnają się z nauczycielem

konspekt opracowany do zeszytu ćwiczeń " Technika z wychowaniem komunikacyjnym gimnazjum" L. Bakun

fragment prezentacji wykorzystanej podczas lekcjiScenariusz lekcji otwartej z techniki

przeprowadzonej przez mgr inż. Wiesławę Cudek

 

Temat lekcji: Wypadek czy kolizja?

 

Cele:

 • doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
 • wykorzystywanie wiedzy z zakresu ruchu drogowego,
 • uświadomienie młodzieży obowiązku stosowania się do przepisów prawa o ruchu drogowym,
 • uświadomienie młodzieży obowiązku posiadania karty motorowerowej oraz praw i obowiązków z tego wynikających,
 • kształtowanie osobowości poprzez pracę w grupach.

Cele operacyjne:

Uczeń zna:

 • pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa,
 • przyczyny powstawania wypadków drogowych,
 • zasady postępowania w miejscu wypadku,
 • numery służb ratowniczych.

Uczeń potrafi:

 • porównać wypadek drogowy z kolizją,
 • wskazać przyczyny nieprawidłowego zachowania się uczestników ruchu drogowego, w następstwie których powstaje wypadek lub kolizja,
 • w sytuacji problemowej ocenić niebezpieczeństwo,
 • analizować informacje i wyciągać wnioski,
 • wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

 

Metody pracy i środki realizacji:

 • podająca (pogadanka, opis),
 • problemowa (aktywizująca poprzez dyskusję dydaktyczną, z wykorzystaniem prezentacji, filmu),
 • praktyczna (ćwiczenia aktywizujące myślenie, wyobraźnię),
 • praca grupowa,
 • komputer – prezentacja „Wypadek czy kolizja”, spot „Niewidoczni”,
 • pisaki, kartki formatu A-3

 

Przebieg zajęć:

I Część nawiązująca

 • Podział losowy uczniów na grupy.
 • Czynności organizacyjno-porządkowe: powitanie klasy, sprawdzenie listy obecności.
 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o przepisach ruchu drogowego- manewry na drodze, znaki drogowe.

II Część właściwa

 • Podanie przez nauczyciela tematu i celu lekcji.
 • Wprowadzenie pojęcia wypadek drogowy zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
 • Uczniowie na podstawie własnych doświadczeń podejmują próbę porównania i zdefiniowania wypadku drogowego i kolizji.
 • Podanie definicji wypadek drogowy i kolizja, oraz różnic w zaistniałych zdarzeniach.
 • Uczniowie w 2 grupach analizują znane sobie manewry na drodze i wskazują przyczyny nieprawidłowego zachowania się uczestników ruchu drogowego (kierujących i pieszych), w następstwie których powstaje wypadek lub kolizja.
 • Uczniowie grupy 3-ciej zostają postawieni w sytuacji problemowej- są świadkami wypadku- ich zadaniem jest wypisanie najważniejszych czynności, które należy wykonać na miejscu wypadku.
 • Liderzy grup prezentują swoje wypowiedzi.
 • Omówienie i uzupełnienie wypowiedzi uczniów.
 • Omówienie sposobu powiadomienia służb ratowniczych.
 • Przedstawienie danych statystycznych dotyczących motorowerzystów, jako sprawców wypadków drogowych.
 • Podsumowanie omawianych zagadnień.

III Część podsumowująca

 • Podsumowanie pracy na lekcji, ustalenie ocen z aktywności.
 • Podanie zadania domowego.
 • Projekcja spotu „Niewidoczni”.

spot "Niewidoczni"

prezentacja „Wypadek czy kolizja”